Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku iba v deň 1. kontaktovania Predávajúceho s Kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou - e-mailom. V prípade, že bude objednaný tovar odoslaný v deň prijatia objednávky (do 14.00 hod.) nebude možné objednávku stornovať.

6.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy si môže uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Oznámenie  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané  Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej zákonnej lehoty. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu:  DETVAK s.r.o., Chocholná 284, 91304 Chocholná-Velčice, na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

6.3 Tovar nesmie byť poškodený, používaný, mal by byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (napr. doklad o nadobudnutí), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie Listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim.

6.4 Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.5 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar a peniaze za tovar a poplatky spojené s najlacnejším  bežným spôsobom doručenia ponúkaným Predávajúcim,  vráti Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť do 14 dní, ak Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, alebo ho odovzdá Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.7 V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

6.8 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru
c) vystavená cena tovaru bola chybná

Zákaznícky servis