Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku iba v deň 1. kontaktovania Predávajúceho s Kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou - e-mailom. V prípade, že bude objednaný tovar odoslaný v deň prijatia objednávky (do 14.00 hod.) nebude možné objednávku stornovať.

6.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

6.3 Tovar nesmie byť poškodený, používaný, mal by byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (napr. doklad o nadobudnutí), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim.

6.4 Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.5 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar a peniaze za tovar vráti Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť do 14 dní. Poplatky za prepravné služby sa nevracajú.

6.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.7 V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

6.8 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru
c) vystavená cena tovaru bola chybná

Zákaznícky servis

TrustPay