Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Ochrana osobných údajov a Cookies

9.1 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou
alebo živnostníkom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, /IČ DPH/, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

9.4 Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9.5 Kupujúci pri odoslaní objednávky môže vyjadriť svoj súhlas s tým, že Predávajúci mu môže zasielať správy o činnosti, ponukách a akciách Predávajúceho bez vyžiadania súhlasu Kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim.

9.7 Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho tretej strane - dopravcovi je nevyhnutné, aby dopravca mohol tovar doručiť. Dopravca je oprávnený spracovávať osobné údaje len na účely doručenia tovaru.

9.8 Osoba mladšia ako 16 rokov môže v obchode www.detskespacievaky.sk, nakupovať, iba ak pošle mailom súhlas zákonného zástupcu (rodič, poručník).

9.9 Stránka využíva súbory cookies, aby obsah prispôsobila Vašim potrebám. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky. Ak chcete používanie cookies vylúčiť, môžete to dosiahnuť nastavením svojho prehliadača. Môže však zároveň dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií webovej stránky.

Zákaznícky servis