Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.detskespacievaky.sk , ktorý spravuje :

Prevádzkovateľ:

DETVAK s.r.o. Brnianska 2, 91105 Trenčín, Slovensko

IČO: 51 317 273
DIČ: 2120670805
IČ DPH: SK2120670805
Č.účtu: 2001377431 / 8330, IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 35927/R

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

DETVAK s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín, Slovensko, IČO: 51317273, DIČ: 2120670805, IČDPH: SK2120670805


ďalej len Predávajúci

a

Kupujúcim.

1.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami pre internetový obchod www.detskespacievaky.sk, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb), Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb), O ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z.z.), O elektronickom obchode (Zákon č. 22/2004 Z.z.), O ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (Zákon č. 102/2014 Z.z.) a O ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z.), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.detskespacievaky.sk

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Nákup v internetovom obchode prebieha on-line vložením vybraného tovaru do nákupného košíka, pričom k ukončeniu a odoslaniu elektronickej objednávky je potrebné postupovať v štyroch postupných krokoch: Nákupný košík, Doprava a platba, Kontaktné informácie a Súhrn objednávky.
Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo, spôsob dodania a úhrady. Odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2 Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho /uvedenú v objednávke/ e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho.

2.3 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.4 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.) žiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky – písomne alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu v určenej lehote nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu, vrátane obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2 obchodných podmienok, platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2 Kúpnou cenou za tovar sa rozumie cena, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.detskespacievaky.sk v čase odoslania objednávky.

3.3 Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke a to:
a) prevodom, vkladom na účet
b) dobierkou

3.4 Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu e-mailom, slúži zároveň i ako daňový doklad, dodací list a v niektorých prípadoch aj ako záručný list.

3.5 V kúpnej cene podľa bodu 3.2 Obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cenové podmienky dopravy tovaru sú uvedené v čl. V. – Podmienky dodania a prevzatia tovaru.

3.6 V prípade ak Predávajúci nemôže z nejakého dôvodu zabezpečiť dodanie tovaru, a Kupujúci už vykonal úhradu kúpnej ceny vopred, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 5 pracovných dní od oznámenia Kupujúcemu, a to na účet, ktorý zašle kupujúci e-mailom na obchod@detskespacievaky.sk.

IV. DODACIA LEHOTA

4.1 Tovar na sklade Predávajúceho bude odoslaný ihneď po zaplatení kúpnej ceny. V prípade dodania dobierkou v deň prijatia objednávky / do 10,00 hod./ alebo v nasledujúci pracovný deň. Expedície tovaru sú vykonávané v pracovných dňoch.

4.2 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Kupujúci o tejto skutočnosti ihneď informovaný a Predávajúci mu následne oznámi náhradný termín dodania.

V. PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA TOVARU

5.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5.2 Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby :

SLOVENSKO:

Platba vopred na účet : Expres kuriér na poštu                       0,00 EUR
/uloženie zásielky na pošte – Podmienkou poskytnutia služby Expres kuriér na poštu, ktorý SP uloží na pošte, je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy/
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330,  IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Dobierka                                                                                        2,00 EUR

Platba vopred na účet :  Expres kuriér na adresu                     3,00 EUR
/doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke alebo adresnom štítku/
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330,  IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Dobierka                                                                                         2,00 EUR

Dodávka tovaru a poplatky do štátov budú dohodnuté individuálne, podľa platných cenníkov prepravcov v čase objednania.

5.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s doručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku iba v deň 1. kontaktovania Predávajúceho s Kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou - e-mailom. V prípade, že bude objednaný tovar odoslaný v deň prijatia objednávky (do 14.00 hod.) nebude možné objednávku stornovať.

6.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy si môže uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Oznámenie  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané  Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej zákonnej lehoty. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu:  DETVAK s.r.o., Chocholná 284, 91304 Chocholná-Velčice, na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

6.3 Tovar nesmie byť poškodený, používaný, mal by byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (napr. doklad o nadobudnutí), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie Listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim.

6.4 Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.5 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar a peniaze za tovar a poplatky spojené s najlacnejším  bežným spôsobom doručenia ponúkaným Predávajúcim,  vráti Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť do 14 dní, ak Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, alebo ho odovzdá Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.7 V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

6.8 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru
c) vystavená cena tovaru bola chybná

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci a Kupujúci je oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho  www.detskespacievaky.sk. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho z elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka, výška a pod. nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

7.5 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba a životnosť sú rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.

7.6 Na uplatnenie záruky postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe.

7.7 Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, t.j. na zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastností materiálu alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania (podľa Návodu na používanie a ošetrovanie) a na mechanické poškodenie.

7.8 Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru  Predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení.

7.9 Ak tovar vykazuje chyby, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu / osobne, písomne, mailom/ v mieste podnikania, na adrese DETVAK s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín, email:obchod@detvak.sk tak, že doručí tovar a vyplnený reklamačný formulár Predávajúcemu.

7.10 Kupujúcemu sa odporúča reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho hneď po zistení bez zbytočného odkladu aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších chýb, inak Kupujúcemu môže zaniknúť právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

7.11 Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.12 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie písomne. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.13 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení alebo príslušenstva tovaru
- uplynutím záručnej doby,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (návod), všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
- poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
- na chyby, o ktorých bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.14 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.15 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami a kvalitou.

7.16 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nahliadnutie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV

8.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd.

8.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava,  ktorú je možné kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk,  https://www.soi.sk/.

8.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou
alebo živnostníkom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, /IČ DPH/, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

9.4 Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9.5 Kupujúci pri odoslaní objednávky môže vyjadriť svoj súhlas s tým, že Predávajúci mu môže zasielať správy o činnosti, ponukách a akciách Predávajúceho bez vyžiadania súhlasu Kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim.

9.7 Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho tretej strane - dopravcovi je nevyhnutné, aby dopravca mohol tovar doručiť. Dopravca je oprávnený spracovávať osobné údaje len na účely doručenia tovaru.

9.8 Osoba mladšia ako 16 rokov môže v obchode www.detskespacievaky.sk, nakupovať, iba ak pošle mailom súhlas zákonného zástupcu (rodič, poručník).

9.9 Stránka využíva súbory cookies, aby obsah prispôsobila Vašim potrebám. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky. Ak chcete používanie cookies vylúčiť, môžete to dosiahnuť nastavením svojho prehliadača. Môže však zároveň dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií webovej stránky.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

10.2 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

10.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

10.7 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 17.02.2024.

DETVAK s.r.o.

Monika Liptáková, konateľka

Zákaznícky servis