Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci a Kupujúci je oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho  www.detskespacievaky.sk. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho z elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka, výška a pod. nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

7.5 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba a životnosť sú rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.

7.6 Na uplatnenie záruky postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe.

7.7 Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, t.j. na zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastností materiálu alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania (podľa Návodu na používanie a ošetrovanie) a na mechanické poškodenie.

7.8 Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru  Predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení.

7.9 Ak tovar vykazuje chyby, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu / osobne, písomne, mailom/ v mieste podnikania, na adrese DETVAK s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín, email:obchod@detvak.sk tak, že doručí tovar a vyplnený reklamačný formulár Predávajúcemu.

7.10 Kupujúcemu sa odporúča reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho hneď po zistení bez zbytočného odkladu aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších chýb, inak Kupujúcemu môže zaniknúť právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

7.11 Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.12 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie písomne. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.13 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení alebo príslušenstva tovaru
- uplynutím záručnej doby,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (návod), všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
- poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
- na chyby, o ktorých bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.14 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.15 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami a kvalitou.

7.16 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nahliadnutie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Zákaznícky servis